...

სტომატოლოგიური იმპლანტი

დენტალური იმპლანტაცია ნიშავს დანაკლისი კბილის ადგილზე ხელოვნური კბილის ჩასმას, რომელიც იმეორებს ბუნებრივი კბილის აგებულებას, ამასთან მთლიანად აღადგენს ფუნქციასა და ესთეტიკას.

არარსებული ან ამოღებული კბილის ადგილზე, ყბის ძვალში იმპლანტი ტავსდება, რომელიც ასრულებს კბილის ფესვის ფუნქციას. იმპლანტი დამზადებულია ისეთი მასალისგან, რომელიც ეხორცება ძვალს და ყალიბდება ერთი მთლიანი ქსოვილი. იმპლანტებით შესაძლებელია აღდგეს როგორც ერთი, ისე ოთხი, ხუთი და ოცდათორმეტი კბილიც კი, თუმცა იმდენივე იმპლანტის ჩასმა, რამდენი კბილიც გვაკლია, ყოველთვის საჭირო არ არის, რადგან იმპლანტები, ბუნებრივ კბილთან შედარებით, უფრო მეტ ღეჭვით დატვირთვას უფრო დიდხანს უძლებენ.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.