...

კბილების გათეთრება

მოსახლეობის სულ უფრო დიდი ნაწილი ხვდება, რომ თეთრი კბილები თანამედროვე კულტურის ელემენტი, ჯანმრთელობისა და წარმატების სიმბოლოა. კარგადაა ცნობილი ის ფაქტიც, რომ ლამაზი ღიმილისაგან მიღებული სიამოვნება, პირველ რიგში, კბილების ფერითაა გამოწვეული.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.